دومين نشست هم انديشي شوراي راهبري حراست شركت ملي نفت ايران

به گزارش روابط عمومی شركت نفت خزر، دومين نشست هم انديشی شوراي راهبري ستاد حراست شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه به ميزباني شركت نفت خزر در منطقه عملياتی اين شركت برگزار شد.

تاریخ: 1396/11/29