مطالعه توسعه ميدان نفتي سردار جنگل به شركت ORG نروژ سپرده شد

به گزارش روابط عمومي شركت نفت خزر مراسم امضاي يادداشت تفاهم ميان شركت ملي نفت ايران و شركت ORG نروژ در زمينه مطالعه توسعه ميدان سردار جنگل و بلوكهاي اكتشافي 24،26 و 29 درياي خزر برگزار شد .

تاریخ: 1396/08/14