صفحه اصلی > پژوهش و فناوری > پژوهش و فناوری (ادامه مطالب) > خلاصه پروژه های پژوهشي خاتمه یافته 
خلاصه پروژه های پژوهشي خاتمه یافته
شناسنامه پروژه
عنوان مستندسازي درس آموخته ها و انباشت دانش پروژه جابجايي سکوي نيمه شناور ايران اميرکبير
مجري شركت نداك گستر ايرانيان - احسان آفريده ثاني
ناظر اداره پژوهش و فن آوري
مدت زمان اجرا فروردين ماه ۱۳۹۶ لغايت مرداد ماه ۱۳۹۶

----
شناسنامه پروژه
عنوان موجود در سواحل درياي خزر با استفاده از (Tarballs) مطالعه و بررسي منشاء گلولههاي نفتي نفت خام کشورهاي حاشيه درياي خزر و تهيه شناسنامه نفتي از (Fingerprinting) اثر انگشت نمونه هاي نفت خام موجود جهت پايه گذاري و ايجاد بانک اطلاعات نفتي کشورهاي همسايه
مجري پژوهشگاه صنعت نفت – سيد حجت الله كاظمي قهفرخي
ناظر اداره ايمني، بهداشت و محيط زيست
مدت زمان اجرا دي ماه ۱۳۹۴ لغايت دي ماه ۱۳۹۵

----
شناسنامه پروژه
عنوان طراحي رباتهاي زيرآبي با درجات آزادي معين به منظور عمليات مورد نظر حفاري تا ۱۰۰۰ متر با ارايه طراح يهاي پايه - تفصيلي و نقشه هاي ساخت.
مجري دانشگاه صنعتي اصفهان - احمدرضا زماني
ناظر مسعود پارسي
مدت زمان اجرا آذرماه ۱۳۹۲ لغايت خرداد ماه ۱۳۹۴

---
شناسنامه پروژه
عنوان بررسي و تحليل نيروها و ممانهاي وارده و تغيير مكانهاي بوجود آمده در المانهاي سازه سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير و تعيين نقاط بحراني در Box Bottom اتصالي تحت شرايط محيطي مختلف Hook Load شرايط حفاري
مجري دانشگاه صنعتي سهند تبريز - احمدرضا مصطفي قره باغي و حبيب بدري قويفكر
ناظر مهرداد اكبري ديوشلي
مدت زمان اجرا آذرماه ۱۳۹۲ لغايت شهريور ماه ۱۳۹۴

---
شناسنامه پروژه
عنوان پايش هوشمندانه فن آوري هاي حفاري در آبهاي عميق ميادين نفت و گاز
مجري موسسه مطالعات بين المللي انرژي - شركت نفت خزر
ناظر مريم صديق
مدت زمان اجرا ارديبهشت ماه ۱۳۹۲ لغايت شهريور ماه ۱۳۹۲

---
شناسنامه پروژه
عنوان انجام آزمايشات مدل سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير و بررسي تثبيت موقعيت در شرايط مورينگ موجود و شرايط محيطي موقعيت
 مجري   مركز پژوهشي مهندسي دريا دانشگاه صنعتي شريف -  محمدسعيد سيف 
 ناظر  مصطفي بوجاري 
 مدت زمان اجرا   اسفند ماه 1391 لغايت تير ماه 1394 

شناسنامه پروژه
عنوان بررسي لرزه زمين ساخت، پهنه بندي زمين لرزه و احتمال وقوع سونامي و بحران در سه استان شمالي و تهيّه نقشه پهنه بندي
مجري دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان - فرهاد ثبوتي و عبدالرضا قدس
 ناظر محمدسعيد شريعت زاده
مدت زمان اجرا بهمن ماه 1391 لغايت بهمن ماه 1393

شناسنامه پروژه
عنوان بررسی و تحلیل کانتورهای تنش و کرنش دو سازه مهار افقی بین ستون‌های سکوی حفاری نیمه شناور ایران امیرکبیر (BRACE)  به روش­های المان محدود در شرایط محیطی
مجري دانشگاه صنعت نفت - سيد محمدحسين شريفي 
ناظر مهرداد اكبري ديوشلي
مدت زمان اجرا بهمن ماه 1391 لغايت مهرماه 1393

شناسنامه پروژه
عنوان پايش عملكرد سامانه حفاظت كاتدي سكوي ايران اميركبير و تحليل نتايج آن
مجري پژوهشگاه صنعت نفت -  امير پاشا
ناظر فرهاد اشكبوسي
مدت زمان اجرا اسفند ماه 1391 لغايت دي ماه 1393

شناسنامه پروژه
عنوان مطالعه و بررسي برنامه نرم افزاري پايداري، بارگيري و تخليه مخازن توازن و بار سكّوي حفّاري نيمه شناور ايران اميركبير توأم با ارائه راه حل هاي كاربردي نمودن و بهينه سازي آن
مجري دانشگاه صنعتي سهند تبريز -  حبيب حكيم زاده و محمدحسين صداقي
 ناظر مهرداد اكبري ديوشلي
مدت زمان اجرا اسفند ماه 1391 لغايت خرداد ماه 1394