صفحه اصلي > پژوهش و فناوری > پژوهش و فناوری (ادامه مطالب) > خلاصه پروژه های پژوهشي خاتمه یافته 
خلاصه پروژه های پژوهشي خاتمه یافته
شناسنامه پروژه
عنوان انجام آزمايشات مدل سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير و بررسي تثبيت موقعيت در شرايط مورينگ موجود و شرايط محيطي موقعيت
 مجري   مركز پژوهشي مهندسي دريا دانشگاه صنعتي شريف -  محمدسعيد سيف 
 ناظر  مصطفي بوجاري 
 مدت زمان اجرا   اسفند ماه 1391 لغايت تير ماه 1394 

شناسنامه پروژه
عنوان بررسي لرزه زمين ساخت، پهنه بندي زمين لرزه و احتمال وقوع سونامي و بحران در سه استان شمالي و تهيّه نقشه پهنه بندي
مجري دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان - فرهاد ثبوتي و عبدالرضا قدس
 ناظر محمدسعيد شريعت زاده
مدت زمان اجرا بهمن ماه 1391 لغايت بهمن ماه 1393

شناسنامه پروژه
عنوان بررسی و تحلیل کانتورهای تنش و کرنش دو سازه مهار افقی بین ستون‌های سکوی حفاری نیمه شناور ایران امیرکبیر (BRACE)  به روش­های المان محدود در شرایط محیطی
مجري دانشگاه صنعت نفت - سيد محمدحسين شريفي 
ناظر مهرداد اكبري ديوشلي
مدت زمان اجرا بهمن ماه 1391 لغايت مهرماه 1393

شناسنامه پروژه
عنوان پايش عملكرد سامانه حفاظت كاتدي سكوي ايران اميركبير و تحليل نتايج آن
مجري پژوهشگاه صنعت نفت -  امير پاشا
ناظر فرهاد اشكبوسي
مدت زمان اجرا اسفند ماه 1391 لغايت دي ماه 1393

شناسنامه پروژه
عنوان مطالعه و بررسي برنامه نرم افزاري پايداري، بارگيري و تخليه مخازن توازن و بار سكّوي حفّاري نيمه شناور ايران اميركبير توأم با ارائه راه حل هاي كاربردي نمودن و بهينه سازي آن
مجري دانشگاه صنعتي سهند تبريز -  حبيب حكيم زاده و محمدحسين صداقي
 ناظر مهرداد اكبري ديوشلي
مدت زمان اجرا اسفند ماه 1391 لغايت خرداد ماه 1394