صفحه اصلی > فعالیتهای اکتشافی در دریای خزر 
فعالیتهای اکتشافی در دریای خزر

تاريخچه فعاليت هاي اكتشافي در درياي خزر وسه استان ساحلي (مازندران/گيلان/ گلستان):

 •     عمليات لرزه نگاري دو بعدي به طول كلي 11200 كيلومتر در منطقه ساحلي (1343- 1335).
 •     حفر 16 حلقه چاه در مناطق ساحلي در سه استان گيلان، مازندران، گلستان(1343- 1335).
 •     عمليات لرزه نگاري دو بعدي در منطقه انزلي به طول كلي 5400 كيلومتر (1347- 1346).
 •     عمليات لرزه نگاري دو بعدي و پردازش مجدد خطوط لرزه اي در منطقه كم عمق ساحلي به طول كلي 7200 كيلومتر(1373-1370).
 •     عمليات لرزه نگاري دو بعدي در مناطق كم عمق به طول كلي 5600 كيلومتر در سال 1374.
 •     ساخت تجهيزات زيربنايي در سال هاي 1379- 1369 شامل :

                       احداث حوضچه آرامش، ساخت 1 دستگاه دكل حفاري ايران- خزر، ساخت 3 اسكله تخليه مواد نفتي و اسكله تعميراتي و احداث پايگاه پشتيباني براي عمليات حفاري.

 •     حفر سه حلقه چاه اكتشافي در قسمت كم عمق درياي خزر (1376- 1368).
 •     مطالعات جامع و سيستماتيك و لرزه نگاري دو بعدي 10000 كيلومتر در محدوده جنوبي درياي خزر توسط كنسرسيوم شركت هاي شل، لازمو و وبا اويل (79- 1377).
 •     خريد اطلاعات لرزه نگاري دو بعدي از كشور آذربايجان (7400 كيلومتر) و كشور تركمنستان(2500 كيلومتر).
 •      تفسير حدود 31000 كيلومتر اطلاعات لرزه اي دو بعدي موجود با هدف شناسايي كليه ساختارهادر منطقه.
 •     شناسايي ساختارهاي كوچك و بزرگ نفتي در منطقه.
 •      انجام لرزه نگاري سه بعدي به وسعت 200 كيلومتر مربع در دشت گرگان (1380) با هدف شناسايي پيچيدگي هاي ساختار گرگان در لايه هاي عميق تر (چاه گرگان-6).
 •      ايجاد شبكه لرزه نگاري يكپارچه از مجموع اطلاعات حاصل از لرزه نگاري، پتروفيزيك، زمين شناسي، ژئوشيمي و با ادغام اطلاعات موجود با اطلاعات ساحلي و برداشت هاي منطقه عميق خزر و اطلاعات 30 حلقه چاه در خزر جنوبي. اين اطلاعات علاوه بر اطلاعات ماهواره اي دريا و اطلاعات حاصل از عمليات نمونه برداري ازمحل نشت نفت كف دريا، پايه مطالعات جامعي گرديد كه منتج به شناسايي 46 ساختار كوچك و بزرگ در خزر  جنوبي گرديد كه 8 بلوك آن محتوي ذخاير قابل ملاحظه از نفت و گاز مي باشند.
 •     انجام لرزه نگاري سه بعدي و تفسير اطلاعات به وسعت حدود 4000 كيلومتر مربع در 4 بلوك  6 و 7 و 8 و 29 (1384- 1382)با هدف شناسايي دقيق پيچيدگي هاي ساختاري، پيش از حفاري چاه اكتشافي.
 •      تدوين طرح جامع استراتژيك شركت (SMDP) و اولويت بندي ساختارهاي شناسايي شده و انتخاب بلوك 2/6 به عنوان اولين اولويت اكتشافي.
 •      انجام عمليات بستر شناسي (Site Survey) بر روي بلوك هاي اكتشافي 6و 29و8 به مساحت 60/75 كيلومتر مربع در سال 1388(2009 ميلادي) با هدف شناسايي مخاطرات حفاري در بستر دريا و لايه هاي سطحي.
 •      انجام روش پردازش AVO(Amplitude versus offset) با هدف شناسايي لايه ماسه سنگي و تعيين ضخامت آن و بررسي وجود يا عدم وجود هيدروكربن در آن لايه.
 •      انجام پردازش هاي ويژه مناطق آب عميق (Auto Gas Risk) با هدف شناسايي بسته هاي گاز هاي سطحي و عميق تا عمق 1400 متر، پيش از عمليات حفاري چاه اكتشافي.
 •     اكتشاف نفت در عمق 2584 متري طي عمليات حفاري اكتشافي چاه (SRJ-X1F) در (ارديبهشت 1391).
 •      بازنگري  و به روز رساني اطلاعات مربوط به گروه مطالعاتي خزر جنوبي (SCSG) و ذخاير احتمالي در بخش خزر جنوبي (1392)
 •      انجام و تكميل عمليات لرزه نگاري دو بعدي در استان گلستان (منطقه مشترك با تركمنستان) به مسافت 1250 كيلومتر (1392-1391)
 •      پردازش داده هاي استخراج شده از عمليات لرزه نگاري دو بعدي در استان گلستان ( 1393 )
 •      تعبير و تفسير اطلاعات لرزه نگاري و تشخيص ساختار مشترك با جمهوري تركمنستان و تعيين محل چاه اكتشافي ( 1393 )
 •     اتمام عمليات حفاري و آزمايش دومين چاه اكتشافي- توصيفي ميدان سردار جنگل ( SRJ-X2C ) تا عمق 3500 متري ( آبان 1393 )