شورای پژوهشی

شوراي پژوهشي:

در چهارچوب نظام جامع راهبري پژوهش، فناوري و نوآوري وزارت نفت با شرح وظايف زير تشكيل گرديده است:

1.      بررسي و تاييد طرح ها و پروژه هاي مورد نياز شركت در چارچوب آيين نامه و مقررات مصوب

2.      بررسي و تصويب بودجه ساليانه واحد پژوهش و فناوري شركت

3.      بررسي گزارش فعاليت پژوهش در شركت

اعضاي شوراي پژوهشي:

اعضاي شوراي پژوهش شركت نفت خزر عبارتند از :

مديرعامل شركت( به عنوان رئيس شورا)، رئيس امور پژوهش وفناوري (به عنوان دبير شورا)، مديران عملياتي شركت و 3-2 نفر از پرسنل متخصص و با تجربه شركت ملي نفت و يا اعضاء هيات علمي دانشگاهها و مراكز پژوهشي به تشخيص رئيس شورا