صفحه اصلی > واحدهای ستادی > مدیریت امور مالی 
مدیریت امور مالی

مديريت امور مالي وظيفه مديريت منابع و مصرف ريالي و ارزي شركت را به صورت كارا و اثربخش بر عهده دارد و اهم وظايف آن به شرح ذيل مي باشد:


-        سرپرستي و نظارت بر انجام كليه عمليات مالي شركت و ثبت آنها در دفاتر مربوطه

-        بررسي و تجزيه و تحليل كليه هزينه‌هاي عملياتي و جاري شركت، پيش‌بيني و تامين وجوه نقد مورد نياز جهت كليه پرداخت‌هاي مالي

-        پيش‌بيني و برآورد بودجه مورد نياز ادارات تابعه شركت اعم از جاري و سرمايه‌اي

-        برقراري كنترل هاي لازم و مقتضي بر كليه عمليات مالي، اموال و دارائي ها اعم از منقول و غير منقول

-        ارائه گزارشات مالي به مديريت شركت و واحدهاي نظارتي


مديريت مالی وظايف خود را از طريق ادارات زیرمجموعه شامل اداره خزانه، حقوق و دستمزد، بودجه، سندرسي، حسابداري مالي، حسابداري پيمان ها و حسابداري اموال به انجام مي‌رساند.