صفحه اصلی > واحدهای ستادی > مدیریت برنامه ریزی 
مدیریت برنامه ریزی

مديريت، راهبري و نظارت بر كليه فعاليت هاي برنامه ريزي و كنترل طرح ها، اعتبارات مالي سرمايه اي و عملكرد آن، فن اوري اطلاعات و خدمات مكانيزه رايانه اي و امور پژوهش در چارچوب مقررات و استانداردهاي تعيين شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي دولت در سطح وزارت نفت و مطابق با مأموريت سازماني شركت نفت خزر.

اهم وظايف مديريت برنامه ريزي:
 • ♦    تدوين برنامه ريزي راهبردي شركت نفت خزر شامل چشم انداز، مأموريت شركت، اهداف كلان شركت، ارزش هاي كليدي، استراتژي ها و اهداف بلند مدت و ميان مدت و كوتاه مدت فرايندهاي شركت
 •      بازنگري اعتبارات سرمايه اي طرح ها/ پروژه ها جهت اجرا با هماهنگي مديران و روسا به منظور تصويب هيئت مديره شركت ملي نفت و تنظيم موافقت نامه هاي مربوطه.
 •      ارتقاء سطح كيفي گزارشات تهيه شده و بهبود روش هاي ارزيابي عملكرد.
 •      بررسي و اعمال بهترين روش زمانبندي طرح ها/ پروژه ها با ارزيابي كمّي و كيفي عملكرد هاي پيشين در طرح هاي مشابه.
ساير وظايف مديريت برنامه ريزي:
 •    نظارت بر عملكرد سيستم هاي مكانيزه اطلاعات و مديريت ارتباطات، برنامه ريزي و كنترل طرح ها و پياده سازي تضمين كيفيت و استانداردهاي مديريتي مطابق با چارت سازماني شركت.
 •     تدوين اهداف كيفي و كمي برنامه بيست ساله شركت نفت خزر (1413-1393)
 •     تهيه گزارشات تحليلي مربوط حوزه عملكرد شركت.
 •    نظارت بر انجام مطالعات فني و اقتصادي پروژه هاي جديد در شركت و نظارت بر تكميل كاربرگ هاي نظام مند نمودن تعريف پروژه هاي سرمايه اي جهت تهيه گزارش تحليلي و توجيهي و ارائه به مديريت برنامه ريزي تلفيقي به همراه جلسات متناوب به منظور تصويب اعتبار مورد نياز در هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران.
 •    بررسي اعتبارات سرمايه اي به تفكيك طرح/ پروژه/ زير پروژه به صورت سالانه و تهيه گزارش توجيهي و برگزاري جلسات متناوب با كارشناسان محترم برنامه ريزي تلفيقي جهت تصويب اعتبار در هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران
 •     تنظيم موافقت نامه هاي طرح هاي سرمايه اي شركت جهت مبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور.
 •     محاسبه بودجه سرمايه اي مورد نياز سالانه و ارائه آن به مديريت برنامه ريزي تلفيقي به منظور تصويب و ابلاغ آن.
 •     نظارت بر اجراي پياده سازي و نگهداشت استانداردهاي مديريتي شامل ISO 9001، ISO14001، ISO-TS 29001، OHSAS 18001 و راهنماي HSE-MS.
 •     نظارت بر روند اجراي پروژه هاي سرمايه اي شركت و چگونگي پيشرفت فيزيكي آن و تهيه گزارشات مربوطه.