صفحه اصلی > شركت نفت خزر > معرفی شرکت 
معرفی شرکت

معرفي شرکت نفت خزر :

شرکت نفت خزر به عنوان يکي از شركت هاي تابعه شرکت ملي نفت ايران در دي ماه 1376 تاسيس شد. اين شركت وظايف اکتشاف، توسعه و توليد منابع هيدروكربني در حوضه خزر جنوبي و سه استان ساحلي مازندران، گلستان و گيلان را به عهده دارد. نظارت بر اجراي کليه قراردادهاي منعقد شده بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت­هاي بين المللي جهت مطالعه و توسعه ميادين نفتي در درياي خزر و همچنين نظارت بر مسائل زيست محيطي مرتبط با عمليات اکتشاف و توسعه ذخاير نفت و گاز در درياي خزر نيز به عهده شرکت نفت خزر مي باشد.

ماموريت شركت نفت خزر :

اكتشاف، توسعه و توليد به منظور بهره برداري از منابع هيدروكربني حوضه جنوبي درياي خزر و سه استان ساحلي، فرآورش و انتقال نفت و گاز با هدف بالفعل و بيشينه نمودن ثروت هاي ملي و ايجاد ارزش براي ذينفعان.

چشم انداز :

شركت نفت خزر در رهگذر نقشه راه خويش به عنوان سازماني سرآمد در حوزه شمال كشور (خزر) با هوشمندي در فعاليت هاي خويش، يادگيرندگي و دانش محوري با استفاده از مزيت رقابتي موجود و تعهد به جنبه هاي زيست محيطي، ايمني و بهداشتي و ملحوظ داشتن مسئوليت هاي اجتماعي خويش سازماني خواهد بود :

  • صاحب نام در به كارگيري دانش و مديريت اكتشاف و توسعه منابع هيدروكربوري در آب‌هاي عميق
  • دارنده فن آوري مناسب توليد و بهره برداري از اين منابع در آب‌هاي عميق
  • با ناوگان دريايي، هوايي و پشتيباني كارآمد، چابك و منعطف در شرايط بحران
  • داراي زيرساخت‌هاي اثر بخش و كارا در امر فرآورش و انتقال در دريا و خشكي
  • برون سپار و كارآفرين در عرصه فعاليت هاي شركت با استفاده از نيروي انساني توانمند،متخصص و متعهد
  • تامين سهمي از توليد نفت و گاز كشور متناسب با جايگاه تعيين شده در افق چشم انداز بيست ساله كشور(1404)