صفحه اصلی >  طرح ها و پروژه ها  
طرح ها و پروژه ها

فعاليت هاي اكتشافي انجام شده و در دست اجرا در درياي خزر و سه استان ساحلي (مازندران/گلستان/گيلان)  :

 • ♦        28500کیلومتر لرزه نگاري دو بعدي و 4200کیلومتر مربع لرزه نگاری سه بعدي در بخش كم عمق و عميق دريا.
 • ♦        2800کیلومتر لرزه نگاري دو بعدي و 200کیلومتر مربع لرزه نگاری سه بعدي در بخش خشكي.
 • ♦        انجام مطالعات جامع و سيستماتيك و لرزه نگاري دو بعدي در محدوده جنوبي درياي خزر و شناسايي 46 ساختار كوچك و بزرگ.
 • ♦        اولویت بندی ساختارهای شناسایی شده در درياي خزر بر اساس عملیات لرزه نگاری دو بعدی، مطالعات ارزیابی حجم مخزن، ارزیابی ریسک موجود و سایر مطالعات زمین شناسی و ژئوشیمی که منتج به شناسايي 8 ساختار دارای اولویت گردید.
 • ♦         تدوين طرح جامع توسعه استراتژيك شركت (SMDP)، اولويت بندي ساختارهاي شناسايي شده و انتخاب بلوك 2/6 به عنوان اولين اولويت اكتشافي.
 • ♦       حفاري مجموعاً 22 حلقه چاه اكتشافي شامل 17 حلقه چاه در بخش خشكي و ساحلي استان هاي مازندران، گلستان و گيلان، 3 حلقه چاه در بخش كم عمق و 2 حلقه چاه در بخش عميق درياي خزر.
 • ♦       اكتشاف ميدان نفتي سردار جنگل در بلوك 2/6.
 • ♦         بازنگري و به روز رساني اطلاعات مربوط به گروه مطالعاتي خزر جنوبي (SCSG) و ذخاير احتمالي در بخش خزر جنوبي.
 • ♦      انجام مطالعات استاتيك و ديناميك در ميدان سردار جنگل.

 

    طرح هاو پروژه هاي آتي شركت نفت خزر  :
 • ♦     مطالعات زمين شناسي در بلوك هاي اكتشافي بخش آب عميق، كم عمق خزر جنوبي و سه استان ساحلي مازندران، گلستان و گيلان.
 • ♦    عمليات لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي در بلوك هاي اولويت دار بخش آب عميق، بخش شرقي و كم عمق دريا و بلوك هاي اكتشافي استان هاي مازندران، گلستان و گيلان.
 • ♦     عمليات حفاري مجموعاً 10 حلقه چاه در بلوك هاي اولويت دار بخش عميق درياي خزر، 1 حلقه چاه در بخش كم عمق دريا و 7 حلقه چاه در استان هاي ساحلي.
 • ♦      بازنگري مطالعات زمين شناسي چاه هاي حفاري شده در بخش كم عمق ساحلي.