صفحه اصلی > كتب و مقالات تخصصی > مقالات تخصصي 
مقالات تخصصي

 

تقسيم خزر از ديدگاه زمين شناسي

نگاهی بر قراردادهای مشارکت در تولید و نقش آن در حوضه خزر جنوبی

تغییرات رخساره و محیط رسوبی نهشته های پلیوسن در منطقه جنوب شرق حوضه خزر، شمال شرق ایران

New insights into the structure of the South Caspian Basin from seismic reflection data,Gorgan Plain, Iran

بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی سری قرمز بالایی یا سری چلکن در یکی از چاه های اکتشافی استان گلستان با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک -اول

بررسی رسوب شناسی و خصوصیات پتروفیزیکی واحد سنگی چلکن در منطقه پهنه کلا در شمال کشور

مطالعه ژئوشیمیایی توان تولید هیدروکربن سازند گورپی در برخی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول با استفاده از روش پیرولیز راک اول 6 ای

روشهاي حفاري در آب هاي عميق

مطالعات فشار منفذی و کاربرد آن در حوضه خزر جنوبی با استفاده از سرعت های لرزه ای

فوران چاه ماکاندو در خلیج مکزیک

نقش مؤثر روش های ژئوفیزیکی در تعیین مکان بهینه چاه¬های اکتشافی حوضه خزر جنوبی

شناسایی مناطق حاوی هیدروکربن با استفاده از وارون سازی مقاومت الاستیک

شناسایی و اولویت بندی شاخص های صرفه جویی در مصرف انرژی _فرآورده های نفتی_ در اقتصاد مقاومتی

مقایسه فنی و اقتصادی حلال های مختلف جهت حذف مواد واکسی ترسیب شده در رشته تولید آزمایشی نفت از چاه سردار جنگل 2

بررسی مولفه های اثربخشی آموزش کارکنان

اصول ایمنی عملیات حفاري نفت و گاز در آبهاي عمیق

تکنولوژي جدید چندمنظوره تمپواسکرین- لوکس

Water Base Mud (WBM): An appropriate choice in Caspian Sea deep water wells - A case study: Sardar Jangal Field

آنالیز سیستم مهار مخزن استوانه­ای انبارش نفت در دریای خزر

تعیین ابعاد هندسی بهینه از منظر هیدرودینامیکی برای مخزن استوانه­ای انبارش نفت در دریای خزر

بررسی خصوصيات ژئوشيميايی سنگ‌های منشاء احتمالی در جنوب ساری- شمال ايران

جریان های پرفشار کم عمق؛ مخاطره زمین شناسی جدی در حفاری آب عمیق دریای خزر