اهداف

اهداف كلان سازمان : 

  • توسعه و به كارگيري دانش و فناوري هاي نوين همراه با تكميل زير ساخت ها.
  • توسعه و گسترش دامنه فعاليت‌ها در آب‌هاي عميق و سه استان ساحلي.
  • مديريت فرآيندها و مستندسازي تجارب و دانش كسب شده.
  • كسب اعتبار مناسب و تثبيت جايگاه در سطح كشور، تعيين و تأمين سهم مناسبي از انرژي‌هاي فسيلي.
  • ارتقاء كيفيت فعاليت هاي مطالعاتي، اكتشافي،  توسعه اي و توليدي از ميادين هيدروكربني و نظارت بر تامين تجهيزات و ماشين آلات.
  • افزايش سطح دانش فني و توانمندي نيروي انساني و ارتقاي سطح فرهنگ سازماني.
  • پيشگيري از آلودگي محيط زيست، مصدوميت و آسيب هاي شغلي نيروي انساني.