صفحه اصلی > واحدهای ستادی > امور حقوقی و پیمان ها 
امور حقوقی و پیمان ها

واحد امور حقوقی و پیمان ها متشکل از دو بخش امور حقوقی و امور پیمان هاست که مسئولیت انجام فعالیت های زیر را بر عهده دارد.

امور حقوقي

1.      اعمال نظارت بر رعايت قوانين و مقررات

2.      ارايه مشاوره حقوقي به واحدهاي مختلف شرکت

3.      دفاع از حقوق شركت از طرق زير:

  • ♦      اقامه دعوي در مراجع قضايي
  • ♦      ارايه لايحه دفاعيه
  • ♦      پيگيري مراحل دادرسي تا زمان صدور حكم قطعي ورسيدگي نزد دادگاه تجديد نظر
4.      انجام مكاتبات و اقدامات لازم براي تحصيل اراضي شامل:
  • ♦      استعلام وضعيت ثبتي
  • ♦      استعلام مالكيت

امور پيمان‌ها

1.      انعقاد معاملات بزرگ از طريق:

  • ♦      اجراي قانون برگزاري مناقصات و شيوه‌هاي مختلف برگزاري مناقصه
  • ♦      اعمال آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره

2.     انعقاد قراردادهاي كوچك و متوسط با توجه به ضوابط قانوني