صفحه اصلی > واحدهای ستادی > مدیریت مهندسی و ساختمان 
مدیریت مهندسی و ساختمان

برنامه ريزي، كنترل و سرپرستي كليه فعاليت هاي مهندسي و ساخت در شركت نفت خزر، ارائه خط مشي و راهكارهاي مناسب به منظور تسريع در اجراي به موقع پروژه ها طبق زمانبندي تعيين شده و نظارت بر فعاليت هاي مشاورين و پيمانكاران طبق مفاد قراردادهاي تنظيم شده از عمده وظایف واحد مدیریت مهندسی و ساختمان می باشد.

این مدیریت از دو بخش اصلی امور مهندسی و امور اجرایی و نظارت تشکیل شده است. بخشی از مسئولیت ها و وظایف این مدیریت عبارتند از:


•    ♦     بررسي و مطالعات اوليه (مهندسي مفهومي) پروژه ها و نظارت بر طراحي مهندسي تفصيلي
•    ♦     نظارت بر راه اندازي سکوی نیمه شناور حفاري، شناورهای چند منظوره کاسپین و ساير تجهيزات و تاسيسات دريايي و خشكي طبق مقررات و موازين فني و علمي و حصول اطمينان از صحت فرآيند هاي اجرایی
•    ♦    حصول اطمينان از انجام كليه بازرس هاي فني داخلي و خارجي به هنگام اجراي پروژه ها و همچنين حين راه اندازي و نصب تأسيسات در دريا و خشكي
•    ♦     همكاري در تهيه و تنظيم پيش نويس كليه قراردادهاي حوزه مهندسي و ساخت
•    ♦     بررسي نيازهاي ساختاری و مالي پروژه ها و ارائه مستندات و تحليل هاي مورد نياز به منظور افزايش بودجه هاي ارزي و ريالي پروژه ها
•    ♦      اخذ مجوزهاي دريانوردي از سازمان بنادر و كشتيراني
•    ♦      اخذ گواهينامه و كلاس شناورها
•    ♦      نهايي نمودن راه اندازي سيستم هاي شناور جهت تحويل موقت
•    ♦      نظارت بر نگهداشت و راهبري سكو و شناورهاي پشتيباني و اجراي پروژه هاي مرتبط با آن
•    ♦      نظارت بر اجرای پروژه مديريت نگهداري و تعميرات ناوگان نفت خزر
•    ♦      نظارت بر اجرای پروژه مديريت ايمني و امنيتي