صفحه اصلي > واحدهای ستادی > مدیریت مهندسی و ساختمان 
مدیریت مهندسی و ساختمان

برنامه ريزي ، كنترل و سرپرستي كليه فعاليتهاي مهندسي و ساخت در شركت نفت خزر ، ارائه خط مشي و راهكارهاي مناسب به منظور تسريع در اجراي به موقع پروژه ها طبق زمانبندي تعيين شده و نظارت بر فعاليتهاي مشاورين و پيمانكاران طبق مفاد قراردادهاي تنظيم شده از عمده وظایف واحد مدیریت مهندسی و ساختمان می باشد .

این مدیریت از دو بخش اصلی امور مهندسی و امور اجرایی و نظارت تشکیل شده است . بخشی از مسئولیت ها و وظایف این مدیریت عبارتند از :

 • ♦    بررسي و مطالعات اوليه (مهندسي مفهومي) پروژه ها و نظارت بر طراحي مهندسي تفصيلي
 •      نظارت بر راه اندازي سکوی نیمه شناور حفاري ، شناورهای چند منظوره کاسپین و ساير تجهيزات و تاسيسات دريايي و خشكي طبق مقررات و موازين فني و علمي و حصول اطمينان از صحت فرآيند هاي اجرایی
 •      حصول اطمينان از انجام كليه بازرسهاي فني داخلي و خارجي به هنگام اجراي پروژه ها و همچنين حين راه اندازي و نصب تأسيسات در دريا و خشكي
 •      همكاري در تهيه و تنظيم پيش نويس كليه قراردادهاي حوزه مهندسي و ساخت
 •       بررسي نيازهاي ساختاری و مالي پروژه ها و ارائه مستندات و تحليل هاي مورد نياز به منظور افزايش بودجه هاي ارزي و ريالي پروژه ها
 •       اخذ مجوزهاي دريانوردي از سازمان بنادر  و كشتيراني
 •       اخذ گواهينامه و كلاس شناورها
 •       نهايي نمودن راه اندازي سيستم هاي شناور جهت تحويل موقت
 •       نظارت بر نگهداشت و راهبري سكو و شناورهاي پشتيباني و اجراي پروژه هاي مرتبط با آن
 •       نظارت بر اجرای پروژه مديريت نگهداري و تعميرات ناوگان نفت خزر
 •      نظارت بر اجرای  پروژه مديريت ايمني و امنيتي