صفحه اصلی >  تماس با ما 
تماس با ما

دفتر مرکزى در تهران : 

  • نشانی پستی: تهران- خیابان خالداسلامبولی - خیابان 11 - شماره 19 
  • کدپستی: 1513757311 
  • صندوق پستی: 15875/8991
  • پست الکترونیکی: Info@kepco.ir
  • شماره تلفن:   61624503 - 61624060 - 88722440 - 88722430-0098
  • شماره نمابر: 88711386-0098  


 منطقه عملیاتی خزر :

  • نشانی پستی: استان مازندران-شهرستان بهشهر-کیلومتر 35 جاده زاغمرز-جنب پایانه نفتی بهشهر- منطقه عملیاتی خزر
  • کدپستی: 48541/64496
  • شماره تلفن: 5-01134622433-0098
  • شماره نمابر: 01134622468-0098