صفحه اصلی >  مناقصات 
مناقصات
موضوع مناقصه: تامين خودروهاي استيجاري جهت حمل و نقل درون شهري و برون شهري ستاد شركت نفت خزر
شماره مناقصه :
۰۵۴-۸۴-۴۰۲۳
محل :
تهران
تاریخ : ۹۷/۰۸/۰۹

موضوع مناقصه: انجام نيازهاي عمليات ترابري منطقه عملياتي نفت خزر
شماره مناقصه :
۰۵۴-۸۴-۴۰۲۲
محل :
منطقه عملياتي در درياي خزر
تاریخ : ۹۷/۰۸/۰۹

موضوع مناقصه: مناقصه راهبري و نگهداشت شناورهاي كاسپين ۱ و ۲و ۳ و اسكله پشتيباني و تامين كادر پشتيباني مرتبط
شماره مناقصه :
۰۵۴-۷۴-۴۰۸۳
محل :
منطقه عملياتي در درياي خزر
تاریخ : ۹۷/۰۸/۳

موضوع مناقصه: مناقصه راهبري، تامين پرسنل و نگهداري دستگاه حفاري نيمه شناور ايران اميركبير در درياي خزر
شماره مناقصه :
۰۵۴-۷۴-۴۰۸۰
محل :
آب عميق درياي خزر توسط سكوي نيمه شناور ايران اميركبير
تاریخ : ۹۷/۰۸/۳

موضوع مناقصه: مناقصه راهبري و نگهداشت شناورهاي كاسپين ۱ و ۲و ۳و اسكله پشتيباني و تامين كادر پشتيباني مرتبط
شماره مناقصه :
۰۵۴-۷۴-۴۰۸۳
محل :
منطقه عملياتي در درياي خزر
تاریخ : ۹۷/۰۷/۳

موضوع مناقصه: تعميرات اساسي شناورهاي كاسپين ۱و ۲
شماره مناقصه :
۰۵۴-۷۴-۴۰۸۱
محل :
يارد تعميراتي مناسب در ساحل درياي خزر
تاریخ : ۹۷/۰۷/۳

موضوع مناقصه: راهبري، تامين پرسنل و نگهداري دستگاه حفاري نيمه شناور ايران اميركبير در درياي خزر
شماره مناقصه :
۰۵۴-۷۴-۴۰۸۰
محل :
آب عميق درياي خزر توسط سكوي نيمه شناور اميركبير
تاریخ : ۹۷/۰۷/۳

موضوع مناقصه: خدمات مورد نياز تاسيسات، تنظيفات، فضاي سبز، دبيرخانه، منشيگري، ماشين نويسي، اداري و... در شركت نفت خزر تهران/منطقه عملياتي خزر
شماره مناقصه :
۰۵۴-۸۴-۴۰۲۰
محل :
دفتر تهران/منطقه عملياتي خزر(بهشهر)
تاریخ : ۹۷/۰۵/۰۶

موضوع مناقصه: تامين (خريد)، نصب و راه‌اندازي دو دستگاه جرثقيل پايه ستوني عرشه سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير مازندران
شماره مناقصه :
۰۵۴-۷۲-۲۰۲۰
محل :
سكوي حفاري نيمه‌شناور ايران اميركبير
تاریخ : ۹۷/۰۲/۱۵

موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري شركت نفت خزر
شماره مناقصه :
۰۵۴-۸۴-۴۰۱۹
محل :
استان تهران و منطقه عملياتي شركت نفت خزر در استان مازندارن
تاریخ : ۹۷/۰۲/۱

موضوع مناقصه: ارايه خدمات تهيه، تامين، طبخ غذا و سرو سه وعده غذايي (صبحانه، ناهار و شام) جهت كاركنان مستقر در منطقه عملياتي خزر
شماره مناقصه :
054-84-4017
محل :
منطقه عملياتي شركت نفت خزر واقع در شهرستان بهشهر استان مازندران
تاریخ : 96/06/25

موضوع مناقصه: خدمات حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري شركت نفت خزر
شماره مناقصه :
054-84-4015
محل :
استان تهران و منطقه عملياتي شركت نفت خزر در استان مازندارن
تاریخ : 96/06/19

موضوع مناقصه: تامين لوازم يدكي و تعميرات اساسي 24000 ساعت مولدهاي برق سكوي ايران اميركبير
شماره مناقصه :
054-74-4074
محل :
سكوي حفاری نیمه شناور ايران اميركبير
تاریخ : 96/05/21

موضوع مناقصه: تامين (خريد)، نصب و راه‌اندازي دو دستگاه جرثقيل پايه ستوني عرشه سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير منطقه .
شماره مناقصه :
054-7-2020
محل :
سكوي حفاري نيمه‌شناور ايران اميركبير
تاریخ : 96/5/04

موضوع مناقصه: راهبري و تعمير و نگهداشت شناورهاي كاسپين 1 و 2 و3 و راهبري و نگهداري از اسكله پشتيباني و تامين كادر پشتيباني مربوطه.
شماره مناقصه :
054-74-4073
محل :
منطقه عملياتي در درياي خزر
تاریخ : 96/04/04

موضوع مناقصه: انجام خدمات مورد نياز خودرويي، تنظيفات، دبيرخانه، منشي‌گري، ماشين‌نويسي، اداري و... در دفتر تهران.
شماره مناقصه :
054-84-4014
محل :
تهران
تاریخ : 95/12/21

موضوع مناقصه: تهيه و تامين آويزه‌هاي آستري و متعلقات آن همراه با خدمات نصب و رانش
شماره مناقصه :
054-72-2019
محل :
سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير در درياي خزر
تاریخ : 95/03/25

موضوع مناقصه: مديريت طرح و خدمات مشاوره در زمينه حفاري در چاه‌هاي اكتشافي و توسعه‌اي
شماره مناقصه :
054-71-1032
محل :
درياي خزر و استان‌هاي ساحلي
تاریخ : 95/01/18

موضوع مناقصه: تامين (خريد)، نصب، راه‌اندازي و تامين لوازم يدكي دو دستگاه جرثقيل ستوني پايه ثابت مختص سكوهاي نيمه شناور حفاري
شماره مناقصه :
054-72-2016
محل :
سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير در درياي خزر
تاریخ : 94/07/07

موضوع مناقصه: مطالعات مناقصه مديريت، راهبري، تعمير و نگهداري دستگاه نيمه شناور اميركبير، تامين پرسنل جهت انجام عمليات حفاري اكتشافي، تكميل يا متروكه سازي چاه در آب‌هاي عميق درياي خزر
شماره مناقصه :
054-74-4066
محل :
آب‌هاي عميق درياي خزر (توسط سكوي نيمه شناور اميركبير)
تاریخ : 94/05/07

موضوع مناقصه: تجدید آگهی مطالعات زمين‌شناسي سطح‌الارضي دشت گرگان و گنبد در زيرشاخه‌هاي چينه‌نگاري، رسوب‌شناسي، فسيل‌شناسي، تكتونيك و ژئوشيمي
شماره مناقصه :
054-74-4063
محل :
استان گلستان
تاریخ : 94/05/03

موضوع مناقصه: مطالعات زمين‌شناسي سطح‌الارضي دشت گرگان و گنبد در زيرشاخه‌هاي چينه‌نگاري، رسوب‌شناسي، فسيل‌شناسي، تكتونيك و ژئوشيمي
شماره مناقصه :
054-74-4063
محل :
استان گلستان
تاریخ : 94/03/26

موضوع مناقصه: ارايه خدمات تهيه، تامين، طبخ غذا و سرو سه وعده غذايي (صبحانه، ناهار و شام) جهت كاركنان مستقر در منطقه عملياتي خزر.
شماره مناقصه : 054-74-4059
محل : منطقه عملياتي خزر
تاریخ : 94/02/28

موضوع مناقصه: راهبري شناورهاي كاسپين 1 و 2 و3
شماره مناقصه :
054-74-4060
محل :
كليه بنادر درياي خزر من جمله بنادر شركت ملي نفت ايران.
تاریخ : 94/01/23

موضوع مناقصه: خريد، نصب، راه‌اندازي و تامين لوازم يدكي دو دستگاه جرثقيل مختص سكوهاي حفاري
شماره مناقصه : 054-72-2016
محل : سكوي حفاري نيمه شناور ايران اميركبير
تاریخ : 93/12/20

موضوع مناقصه: تامين خودروهاي منطقه عملياتي خزر در استان مازندران
شماره مناقصه : 4059-74-054
محل : منطقه عملياتي خزر
تاریخ : 93/12/10